uʍop ǝpısdn ǝʇıɹʍ uɐɔ noʎ ɟı uı ǝɯoɔ

Go down

uʍop ǝpısdn ǝʇıɹʍ uɐɔ noʎ ɟı uı ǝɯoɔ

Post by Glenny6 on Fri Sep 25, 2009 10:41 am

confused sıɥʇ ǝʞıן ǝʇıɹʍ puɐ pɐǝɹ ʇ,uɐɔ noʎ ɐɥɐɥɐɥlol!

Glenny6
Level 100
Carvanha

Registration date : 2009-08-16
JNT Dollars : 141802 JNT Dollars
Male
Number of posts : 569
Age : 19
Humor : saying to tyler your mums so dumb she tried to throw a bird of a cliff
Free Space! : F****ing stupid kids in our class

View user profile

Back to top Go down

Re: uʍop ǝpısdn ǝʇıɹʍ uɐɔ noʎ ɟı uı ǝɯoɔ

Post by Glenny6 on Fri Sep 25, 2009 10:41 am

wow my topic is weird yay

Glenny6
Level 100
Carvanha

Registration date : 2009-08-16
JNT Dollars : 141802 JNT Dollars
Male
Number of posts : 569
Age : 19
Humor : saying to tyler your mums so dumb she tried to throw a bird of a cliff
Free Space! : F****ing stupid kids in our class

View user profile

Back to top Go down

Re: uʍop ǝpısdn ǝʇıɹʍ uɐɔ noʎ ɟı uı ǝɯoɔ

Post by Glenny6 on Fri Sep 25, 2009 10:42 am

I will translate it for you sıɥʇ ǝʞıן ǝʇıɹʍ puɐ pɐǝɹ ʇ,uɐɔ noʎ ɐɥɐɥɐɥ so you just got pwned

Glenny6
Level 100
Carvanha

Registration date : 2009-08-16
JNT Dollars : 141802 JNT Dollars
Male
Number of posts : 569
Age : 19
Humor : saying to tyler your mums so dumb she tried to throw a bird of a cliff
Free Space! : F****ing stupid kids in our class

View user profile

Back to top Go down

Re: uʍop ǝpısdn ǝʇıɹʍ uɐɔ noʎ ɟı uı ǝɯoɔ

Post by Glenny6 on Fri Sep 25, 2009 10:43 am

I mentsıɥʇ ǝʞıן ǝʇıɹʍ puɐ pɐǝɹ uɐɔ noʎ ɟı uı ǝɯoɔ

Glenny6
Level 100
Carvanha

Registration date : 2009-08-16
JNT Dollars : 141802 JNT Dollars
Male
Number of posts : 569
Age : 19
Humor : saying to tyler your mums so dumb she tried to throw a bird of a cliff
Free Space! : F****ing stupid kids in our class

View user profile

Back to top Go down

Re: uʍop ǝpısdn ǝʇıɹʍ uɐɔ noʎ ɟı uı ǝɯoɔ

Post by Glenny6 on Fri Sep 25, 2009 10:51 am

funny video
Code:
http://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0

Glenny6
Level 100
Carvanha

Registration date : 2009-08-16
JNT Dollars : 141802 JNT Dollars
Male
Number of posts : 569
Age : 19
Humor : saying to tyler your mums so dumb she tried to throw a bird of a cliff
Free Space! : F****ing stupid kids in our class

View user profile

Back to top Go down

Re: uʍop ǝpısdn ǝʇıɹʍ uɐɔ noʎ ɟı uı ǝɯoɔ

Post by Glenny6 on Fri Sep 25, 2009 10:54 am

another movie
Code:
http://www.youtube.com/watch?v=-r9dzc0duUw

Glenny6
Level 100
Carvanha

Registration date : 2009-08-16
JNT Dollars : 141802 JNT Dollars
Male
Number of posts : 569
Age : 19
Humor : saying to tyler your mums so dumb she tried to throw a bird of a cliff
Free Space! : F****ing stupid kids in our class

View user profile

Back to top Go down

Re: uʍop ǝpısdn ǝʇıɹʍ uɐɔ noʎ ɟı uı ǝɯoɔ

Post by Glenny6 on Fri Sep 25, 2009 11:00 am

Code:
http://www.youtube.com/watch?v=AYxu_MQSTTY

Glenny6
Level 100
Carvanha

Registration date : 2009-08-16
JNT Dollars : 141802 JNT Dollars
Male
Number of posts : 569
Age : 19
Humor : saying to tyler your mums so dumb she tried to throw a bird of a cliff
Free Space! : F****ing stupid kids in our class

View user profile

Back to top Go down

Re: uʍop ǝpısdn ǝʇıɹʍ uɐɔ noʎ ɟı uı ǝɯoɔ

Post by Snail on Fri Sep 25, 2009 11:09 am

FAIL wrote:funny video
Code:
http://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0

Looking at the beginning of the URL "oHg", I'm guessing that's a rickroll? Razz I actually memorized that to prevent getting Rickrolled... of course, there are more Rickroll vids which I haven't memorized...

Also

pǝ11oɹʞɔıɹ ʇob noʎ

noʎ ʇɹnɥ ɹo
ǝı1 ɐ 11ǝʇ ɐuuob ɹǝʌǝu
ǝʎqpoob ʎɐs ɐuuob ɹǝʌǝu
ʎɹɔ noʎ ǝʞɐɯ ɐuuob ɹǝʌǝu
noʎ ʇɹǝsǝp
puɐ punoɹɐ unɹ ɐuuob ɹǝʌǝu
uʍop noʎ ʇǝ1 ɐuuob ɹǝʌǝu
dn noʎ ǝʌıb ɐuuob ɹǝʌǝu
noʎ ʇɹnɥ ɹo
ǝı1 ɐ 11ǝʇ ɐuuob ɹǝʌǝu
ǝʎqpoob ʎɐs ɐuuob ɹǝʌǝu
ʎɹɔ noʎ ǝʞɐɯ ɐuuob ɹǝʌǝu
noʎ ʇɹǝsǝp
puɐ punoɹɐ unɹ ɐuuob ɹǝʌǝu
uʍop noʎ ʇǝ1 ɐuuob ɹǝʌǝu
dn noʎ ǝʌıb ɐuuob ɹǝʌǝu
puɐʇsɹǝpun
noʎ ǝʞɐɯ ɐʇʇob
buı1ǝǝɟ ɯ,ı ʍoɥ noʎ 11ǝʇ ɐuuɐʍ ʇsnظ
ı
ʇı ʎɐ1d ɐuuob
ǝɹ,ǝʍ puɐ ǝɯɐb ɐ ʇob ǝʌ,ǝʍ
uo buıob
uǝǝq s,ʇɐɥʍ ʍouʞ ɥʇoq ǝʍ uʍop dǝǝp
ʇı ʎɐs oʇ ʎɥs ooʇ
ǝɹ,noʎ ʇnq buıɥɔɐ uǝǝq ɥʇoq ǝʌ,ǝʍ
buo1 os ɹoɟ
ɹǝɥʇo ɥɔɐǝ uʍouʞ ǝʌ,ǝʍ
'ǝʌıb ɐuuob ɹǝʌǝu
'ǝʌıb ɐuuob ɹǝʌǝu
ɥooo
'ǝʌıb ɐuuob ɹǝʌǝu
'ǝʌıb ɐuuob ɹǝʌǝu
ɥooo
dn noʎ ǝʌıb
ɥooo
dn noʎ ǝʌıb
ɥooo
noʎ ʇɹnɥ ɹo
ǝı1 ɐ 11ǝʇ ɐuuob ɹǝʌǝu
ǝʎqpoob ʎɐs ɐuuob ɹǝʌǝu
ʎɹɔ noʎ ǝʞɐɯ ɐuuob ɹǝʌǝu
noʎ ʇɹǝsǝp
puɐ punoɹɐ unɹ ɐuuob ɹǝʌǝu
uʍop noʎ ʇǝ1 ɐuuob ɹǝʌǝu
dn noʎ ǝʌıb ɐuuob ɹǝʌǝu
ǝǝs oʇ puı1q ooʇ
ǝɹ,noʎ ǝɯ 11ǝʇ ʇ,uop
buı1ǝǝɟ ɯ,ı ʍoɥ ǝɯ ʞsɐ noʎ ɟı
puɐ
ʇı ʎɐ1d ɐuuob
ǝɹ,ǝʍ puɐ ǝɯɐb ɐ ʇob ǝʌ,ǝʍ
uo buıob
uǝǝq s,ʇɐɥʍ ʍouʞ ɥʇoq ǝʍ uʍop dǝǝp
ʇı ʎɐs oʇ ʎɥs ooʇ
ǝɹ,noʎ ʇnq buıɥɔɐ uǝǝq ɥʇoq ǝʌ,ǝʍ
buo1 os ɹoɟ
ɹǝɥʇo ɥɔɐǝ uʍouʞ ǝʌ,ǝʍ
noʎ ʇɹnɥ ɹo
ǝı1 ɐ 11ǝʇ ɐuuob ɹǝʌǝu
ǝʎqpoob ʎɐs ɐuuob ɹǝʌǝu
ʎɹɔ noʎ ǝʞɐɯ ɐuuob ɹǝʌǝu
noʎ ʇɹǝsǝp
puɐ punoɹɐ unɹ ɐuuob ɹǝʌǝu
uʍop noʎ ʇǝ1 ɐuuob ɹǝʌǝu
dn noʎ ǝʌıb ɐuuob ɹǝʌǝu
puɐʇsɹǝpun
noʎ ǝʞɐɯ ɐʇʇob
buı1ǝǝɟ ɯ,ı ʍoɥ noʎ 11ǝʇ ɐuuɐʍ ʇsnظ
ı
ʎnb ɹǝɥʇo ʎuɐ
ɯoɹɟ sıɥʇ ʇǝb ʇ,up1noʍ noʎ
ɟo buıʞuıɥʇ
ɯ,ı ʇɐɥʍ sı ʇuǝɯʇıɯɯoɔ 11nɟ ɐ
ı op os puɐ
sǝ1nɹ ǝɥʇ ʍouʞ noʎ
ǝʌo1 oʇ sɹǝbuɐɹʇs ou ǝɹ,ǝʍ

lolpwned

_________________
How about no.
avatar
Snail
Secondary Creator
Secondary Creator

Title : Indeed!
Registration date : 2008-06-20
Male
Number of posts : 4727

View user profile http://www.lemonparty.org/

Back to top Go down

Re: uʍop ǝpısdn ǝʇıɹʍ uɐɔ noʎ ɟı uı ǝɯoɔ

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum